O metodě Montessori

Hlavní zásady výuky v naší škole:

Dítě

 • se učí v prostředí zaměřeném na ně samotné

 • se učí v uspořádaném a připraveném prostředí

 • se učí všemi smysly

 • se učí svým vlastním tempem

 • se učí od konkrétního k abstraktnímu

 • se učí spontánně bez velkého úsilí

 • se učí nové po zvládnutí předchozího

 • získává větší úctu a důvěru k sobě samému

 • rozvíjí úctu k druhým a k okolnímu světu

 • získává jistotu v orientaci v prostředí

 • stává se soběstačným a nezávislým

 • stává se učiteli partnerem

 • učí se sebehodnocení, není závislé na pochvale nebo trestu

 • učí se dobrým způsobům při společenském styku

 • učí se tichosti a koncentraci na práci

 • učí se kázni při neřízených činnostech

 • učí se udržovat uspořádané prostředí kolem sebe

Učitel:

 • je dítěti rádcem

 • musí mít výbornou pozorovací schopnost

 • musí umět nabídnout dítěti odpovídající aktivitu

 • musí dítě aktivizovat, motivovat

 • pozitivně hodnotí

 • stále se vzdělává

 • vede děti k lásce ke škole, k lidem, ke společnosti

 • tvoří pozitivní klima třídy

 • musí dokázat komunikovat s rodiči kdykoli je třeba

 • chápe Montessori metodu jako cestu a je přesvědčený o její správnosti

 • je schopen pracovat v týmu